film izle
Top Partner Nieruchomości
^Powrót do góry
Oferta > Zarządzanie nieruchomościami > Nieruchomości komercyjne

Ofertę naszej firmy w sposób elastyczny dostosowujemy do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów, a celem naszym jest osiągnięcie maksymalnej satysfakcji właścicieli nieruchomości. Nasz zawód wykonujemy z pasją oraz najwyższym zaangażowaniem i dbałością o normy etyczne i moralne, staramy się wyróżniać tym, że konsekwentnie budujemy wizerunek profesjonalnego zarządcy nieruchomości.

 

Proponowany zakres obsługi w ramach zarządzania nieruchomościami:

 • Obsługa administracyjna nieruchomości i jej Właścicieli/Użytkowników: 

 • protokolarne przejęcie dokumentacji budowlanej, administracyjnej i księgowej nieruchomości (tj.: dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi obiektu, wszelkich decyzji, protokołów, kart gwarancyjnych, książek obiektów budowlanych, dokumentacji prawnej – administracyjnej, technicznej i finansowej …);

 • podejmowanie działań zmierzających do uzupełnienia dokumentacji w przypadku stwierdzenia braków bądź stwierdzenia konieczności jej zweryfikowania;

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali;

 • podejmowanie działań mających na celu rejestrację Wspólnoty (nadanie numeru NIP, REGON);

 • podejmowanie działań związanych z założeniem rachunków bankowych dla nieruchomości (m.in. rachunek podstawowy, depozytowy, lokaty)

 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

 • przygotowywanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli nieruchomości, przygotowywanie projektów uchwał i niezbędnej dokumentacji;

 • bieżąca obsługa członków wspólnoty/spółdzielni w sprawach technicznych eksploatacyjnych finansowych w tym windykacyjnych;

 • pełnienie dyżurów na terenie nieruchomości;

 • analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

 • ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;

 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

 • porady prawne, doradztwo związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;

 • przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane 
  z utrzymaniem nieruchomości oraz nadzór nad realizacją warunków umów;

 • przygotowywanie projektów Regulaminów mających zastosowanie na terenie nieruchomości, w tym: Porządku Domowego Wspólnoty, Rozliczania mediów, etc.

 • reprezentacja nieruchomości przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed sądami i organami egzekucyjnymi, jak również w relacjach pomiędzy Współwłaścicielami w ramach udzielonych naszej firmie pełnomocnictw;

 • w godzinach pracy biura - bieżący kontakt z właścicielami poprzez kontakt telefoniczny i e-mail, udzielanie informacji i rozwiązywanie zgłaszanych problemów;

 • całodobowy kontakt z administratorem nieruchomości, dedykowany Zarządowi Wspólnoty/Właścicielowi nieruchomości;

 • pełnienie dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości, mających na celu udzielanie informacji w umówionych dniach i godzinach.

 • Obsługa techniczna związana z utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

 • kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów;

 • prowadzenie wszelkiej korespondencji z dostawcami mediów: RWE Polska S.A., Veolia S.A,, MPWiK S.A., PGNiG S.A. itp.;

 • kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych 
  w budynku;

 • kontrola nad innymi firmami świadczącymi usługi związane z funkcjonowaniem nieruchomości;

 • zapewnienie nadzoru nad usuwaniem awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej;

 • prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości;

 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

 • organizacja wszelkich kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

 • zbieranie na zlecenie zarządu ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz przygotowywanie opinii ww. sprawach;

 • przygotowywanie projektów umów dotyczących planowanych robót

 • przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzonymi robotami w tym: protokoły wprowadzenia na roboty, protokoły odbioru robót, etc.

 • reprezentacja nieruchomości przed organami nadzoru UDT, Inspekcja Budowlana, Ppoż. itp.;

 • Obsługa związana z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości:

 

Zapewniamy fachową obsługę rachunkową, bazującą na nowoczesnym systemie finansowo księgowym oraz na wykwalifikowanym personelu. W ramach umowy proponujemy:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu 
  o program MIESZCZANIN;

 • usługę E-KARTOTEKA;

 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;

 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów i funduszu remontowego

 • przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach z częstotliwością ustaloną z Zarządem Wspólnoty;

 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;

 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

 • prowadzenie windykacji przed sądowej;

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji windykacyjnej do skierowania spraw windykacyjnych na drogę postępowania sądowego;

 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

 • obsługa związana z bankiem i pocztą;

 • przygotowywanie dokumentacji finansowej (przelewy, faktury, monity) lub bezpośrednie regulowanie zobowiązań Wspólnoty wobec zewnętrznych kontrahentów.

 

 

Powyższy zakres jest jedynie propozycją i podlega indywidualnemu dostosowaniu do potrzeb każdej nieruchomości.